Nawigacja

Szk. Klub Europejski

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

 

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego Szkoły Podstawowej nr 10 w Świętochłowicach

 1. Klub nosi nazwę: Klub Młodego Europejczyka.
 2. Klub powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Terenem działania Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Świętochłowicach.
 4. Klub może używać własnego logo w formie pieczęci i oznak.
 5. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 6. Klub działa na zasadzie koła zainteresowań.

  Cele i działania
 7. Celem Klubu jest:
  1. Rozwinięcie świadomości europejskiej u członków Klubu.
  2. Zdobywanie i szerzenie informacji o krajach europejskich, ich tradycji i historii.
  3. Kształtowanie wzajemnej tolerancji i szacunku.
  4. Rozwijanie u członków Klubu poczucia odpowiedzialności.
 8. Środki realizacji tych celów:
  1. Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja dostępnych dokumentów i informacji (również za pomocą internetu).
  2. Oglądanie filmów, prezentacji multimedialnych i wydawnictw albumowych o krajach europejskich.
  3. Organizowanie imprez kulturalnych i konkursów o tematyce europejskiej.
  4. Opracowanie własnych materiałów informacyjnych.
  5. Zamieszczanie informacji w szkolnej gazetce i na stronie www.

Członkowie - ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem Klubu może być każdy uczeń i nauczyciel, który złoży wypełnioną deklarację członkowską i wyrazi chęć aktywnej pracy na rzecz Klubu.
 2. Członek ma prawo:
  1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
  2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu.
  3. Korzystać z pomocy Klubu.
 3. Do obowiązków członka Klubu należy:
  1. Przestrzeganie postanowień Statutu.
  2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Klubu.
  3. Terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.
 4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu.
  2. Wykluczenia uchwałą większości członków z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminu lub działania na szkodę Klubu.
  3. Wykluczenia uchwałą większości członków za postawę niegodną członka Klubu.


Władze Klubu

 1. Władzami Klubu są:
  1. Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków.
  2. Przewodniczący Klubu.
  3. Opiekun – koordynator Klubu.
 2. Najwyższą władzą Klubu jest Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków Klubu.
 3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
  Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
  1. Ustalanie głównych kierunków działania.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Klubu.
  4. Uchwalanie regulaminu wewnętrznego.
  5. Pozbawienie członkostwa.
 4. Działalnością Klubu kieruje opiekun - koordynator
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.
  2. Dysponowanie majątkiem Klubu.
  3. Sporządzanie sprawozdania z działalności Klubu.
  4. Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego.
  5. Kierowanie pracą bieżącą Klubu (przy pomocy opiekuna Klubu).
 6. Nadzór nad działalnością Klubu prowadzi opiekun Klubu, którym jest nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 10. Do zadań opiekuna Klubu należy:
  1. Pomoc Zarządowi w prowadzeniu Klubu.
  2. Odpowiedzialność przed władzami szkoły za działalność Klubu jak i mienie powierzone na potrzeby Klubu.
  3. Sporządzenie ramowego planu działalności Klubu i wytyczenie jego podstawowych celów.
  4. Łączność pomiędzy Klubem a dyrektorem szkoły.
  5. Nadzór merytoryczny nad pracami Klubu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
  ul. Łagiewnicka 65
  41-608 Świętochłowice
 • (32) 345-19-26

Galeria zdjęć