Nawigacja

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców


Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 10

w Świętochłowicach

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2.
Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut szkoły.

§ 3.

1.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2.  Zebranie rodziców, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród rodziców uczniów danego oddziału  radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej jej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do Rady Rodziców,

3.  W skład rady oddziałowej wchodzą 3 osoby,

4.  Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej i przedstawiciela rady oddziałowej w Radzie Rodziców,

5.  W wyborach, o których mowa w ust. 2,  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

6.  Do rady oddziałowej, w tym  na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięła udział co najmniej połowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału,


§ 4.

1. W skład Rady Rodziców wchodzą  przedstawiciele rad oddziałowych.

2. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, w którego skład wchodzi:

1) przewodniczący Rady Rodziców,

2) zastępca przewodniczącego Rady Rodziców,

3) sekretarz,

 


1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności:
            1)  przyjmuje plan pracy Rady,
            2)  ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
            3)  uchwala preliminarz Rady,
            4)  rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
            5)  dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§ 5.
Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
            1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
            2) realizacja preliminarza Rady,
            3) wykonywanie uchwał Rady,
            4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad klasowych,
            5) nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę lub Prezydium,
            6) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

§ 6.
Rada albo Prezydium Rady mogą powoływać ze składu Rady komisje, określając ich skład i zadania.

§ 7.
1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady.

§ 8.
1. Rada wybiera ze swego składu 3-osobową Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

§ 9.
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
            1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem         zgodności z obowiązującymi przepisami,
            2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
            3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
            4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 10.
Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 11.
W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

§ 12.
W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 13.
Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracą społecznie.

§ 14.
1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokółu.
2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 15.
1. Wybory do rad klasowych odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§16.
1. Członków rady klasowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 1 osoby.

2. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.

§ 17.
1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 18.
1. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
            1) Dyrektor,
            2) Rady Klasowe,
            3) Rada Szkoły,
            4) Samorząd Uczniowski.

§ 19.
1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 20.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
    ul. Łagiewnicka 65
    41-608 Świętochłowice
  • (32) 345-19-26

Galeria zdjęć